Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2016
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 5 stycznia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016  zadania publicznego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”, zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
 2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, przyjętego uchwałą nr XI/65/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015 r.

§ 2.

 1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu.
 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega   zamieszczeniu na okres 21 dni:
  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek
  2. na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl
 2. Termin 21 dni liczy się od dnia 5 stycznia 2016 r.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 2 Wójta Gminy z 5 stycznia 2016 r.pdf (225,37KB)

Ofertę złóż wg: PDFWzór oferty.pdf (273,05KB)

WÓJT
/-/ Alojzy Parys