Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości

Zarządzenie Nr 70/2015
Wójta Gminy Cisek
z dnia 7 października 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę  nieruchomość gruntową w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu  nieruchomości. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz.1515), art. 35 ust. 1 w związku z  art. 25  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 782 z póź. zm.) oraz uchwały Nr XIX /89/ 08 Rady Gminy Cisek z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę  nieruchomość  gruntową  położoną w Kobylicach stanowiąca działkę nr 252 o pow. 0,2560 ha do użytkowania rolniczego,  będąca własnością Gminy Cisek,  określoną  szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala  się  roczną  stawkę  czynszu  dzierżawnego  w  wysokości  stanowiącej równowartość pieniężną  1,00 dt pszenicy. Do obliczeń przyjmuje się aktualnie obowiązującą średnią krajową cenę skupu pszenicy  ogłoszoną przez Prezesa GUS.
 
§ 3. Wyłonienie dzierżawcy  nieruchomości nastąpi w formie  przetargu  w trybie art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Termin, miejsce i forma przeprowadzenia przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.  
                               
§ 4. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 21dni.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu  zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz  w prasie lokalnej.

§ 5. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 70 Wójta Gminy z dnia 7października 2015 roku.pdf (199,67KB)

WÓJT
/-/ Alojzy Parys