Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu

Subregion_kk_ logo_pion.jpeg
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

Wójt Gminy Bierawa, Wójt Gminy Cisek, Wójt Gminy Pawłowiczki ,
Wójt Gminy Polska Cerekiew, Wójt Gminy Reńska Wieś,
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wójt Gminy Jemielnica,

Burmistrz Gminy Leśnica,  Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie,
Burmistrz Gminy Ujazd, 
Burmistrz Gminy  Zawadzkie
oraz  Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski i Starosta Strzelecki

informują o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących projektu:

„Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” (ZPGN)
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
które potrwają od 8 lipca do 29 lipca 2015 r.

Opracowanie „Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł.

Projekty  dokumentów znajdą  Państwo na stronach internetowych właściwych gmin i powiatów oraz stronie: www.subregionkk.pl. Są one również udostępnione do wglądu  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibach  niżej wymienionych Urzędów. Zachęcamy do zapoznania się z  ZPGN oraz prognozą oddziaływania na środowisko i przekazywania swoich uwag, wniosków za pośrednictwem  formularza konsultacji

 Uwagi można zgłaszać do 29 lipca:

 1. w formie elektronicznej:  za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ,
 2. pocztą tradycyjną na adres: ATMOTERM S.A., 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4;
 3. osobiście:  poprzez złożenie formularza uwag w siedzibie:
 • Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pok. 411,
 • Urzędu Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa – Referat Inwestycji, Remontów, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Ochrony Środowiska, pokój 37,
 • Urzędu Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, pok. 23,
 • Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, budynek nr 1, pokój nr 7,
 • Urzędu Gminy w Pawłowiczkach, pl. Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, sala posiedzeń II piętro,
 • Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. nr 16,
 • Urzędu Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, pokój nr 9,
 • Urzędu Miejskiego w Ujeździe, Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 3,
 • Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie, pok. nr 102,
 • Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 32, II piętro,
 • Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami, pok. 303,
 • Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca, 147-100 Strzelce Opolskie, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój 21,
 • Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, pok. 107 (sekretariat).

Pobierz projekty dokumentów:
PDF05.07. 2015 Prognoza oddzialywania na srodowisko ZPGN SKK.pdf (4,04MB)
PDFZPGN dla SKK_ver 3.pdf (14,54MB)
oraz
DOCXFormularz zgłaszania uwag podczas konsultacji społczenych.docx (68,87KB)
PDFFormularz zgłaszania uwag podczas konsultacji społczenych.pdf (324,38KB)

Na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiej  gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  z dnia 03 czerwca 2013 r. zebrane uwagi rozpatrzy Lider Partnerstwa- Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle w porozumieniu z właściwym terytorialnie wójtem/burmistrzem/starostą (Parterem).

Jednocześnie informujemy, że odbędzie się również dyskusja publiczna nad projektem dokumentu.

Więcej informacji na temat ZPGN udziela przedstawiciel wykonawcy p. Michał Drabek, dostępny  pod numerem tel. 77 441 15 77 lub za pośrednictwem poczty e-mail:

Informujemy, iż równolegle trwa procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a  w/w projekty  opiniowane są  właśnie przez Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska oraz  Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

eu.png

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013