Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach, na potoku Dzielniczka, w ciągu dróg gminnych. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 maja 2015 roku pod pozycją 117734 - 2015.

Pobierz pliki:

PDFOgłoszenie o przetargu na przepusty w Łanach.pdf (354,81KB)
PDFSIWZ mostki.pdf (363,21KB)
PDF01. Oferta.pdf (303,44KB)
PDF02. Oświadczenie art.22 ust.1.pdf (279,02KB)
PDF03. Wykaz robót.pdf (274,49KB)
PDF04. Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia.pdf (278,57KB)
PDF05. Wykaz osób.pdf (189,10KB)
PDF06. Oświadczenie dot. uprawnień.pdf (263,57KB)
PDF07. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów osobowych.pdf (279,93KB)
PDF08. Oświadczenie art.24 ust.1.pdf (274,83KB)
PDF09. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałoej.pdf (283,19KB)
PDF10. Wzór pełnomocnictwa.pdf (355,20KB)
PDF11. Wzór karty gwarancyjnej.pdf (293,26KB)
PDF12. Projekt umowy mostki.pdf (383,49KB)
PDF13.1.1.Opis do projektu przepust droga gminna nr 108209O.pdf (1,40MB)
PDF13.1.2. Plan sytuacyjny przepustu droga gminna rys.nr 1.pdf (1,15MB)
PDF13.1.3. Inwentaryzacja mostku rys.nr2.pdf (301,35KB)
PDF13.1.4. Profil podłużny drogi gminnej rys.nr3.pdf (820,07KB)
PDF13.1.5. Przekrój podłużny przepustu P_2 rys. nr4.pdf (2,45MB)
PDF13.1.6. Przekroje konstrukcyjne drogi gminnej rys.nr 5.pdf (1,61MB)
PDF13.1.7. Odwodnienie drogi gminnej rys.nr6.pdf (529,46KB)
PDF13.1.8. Przekroje poprzeczne droga gminna rys.nr7.pdf (1,63MB)
PDF13.2.1. Opis do projektu przepustu w ciągu drogi wewnętrznej.pdf (1,40MB)
PDF13.2.2. Plan sytuacyjny budowy przepustu droga wewnętrzna rys.nr1.pdf (1,06MB)
PDF13.2.3. Plan sytuacujny budowy przepustu 1_200 droga wewnętrzna rys.nr2.pdf (1,13MB)
PDF13.2.4. Inwentaryzacja mostku droga wewnętrzna rys.nr3.pdf (628,79KB)
PDF13.2.5. Profil podłużny drogi wewnętrznej rys.nr4.pdf (719,38KB)
PDF13.2.6. Przekrój podłużny przepustów P1, P3 droga wewnętrzna rys.nr5.pdf (2,84MB)
PDF13.2.7. Przekroje konstrukcyjne drogi wewnętrznej rys.nr6.pdf (1,87MB)
PDF13.2.8. Odwodnienie drogi wewnętrznej rys.nr 7.pdf (633,20KB)
PDF13.2.9. Przekroje poprzeczne drogi wewnętrznej rys.nr8.pdf (1,17MB)
PDF14.1.1. Metryka przedmiaru KNR_KNNR przepust droga gminna.pdf (381,18KB)
PDF14.1.2 Przedmiar KNR_KNNR przepust droga gminna.pdf (100,45KB)
PDF14.2.1 Metryka przedmiaru KNR_KNNR przepust droga wewnętrzna.pdf (381,18KB)
PDF14.2.2 Przedmiar KNR_KNNR Przepust droga wewnętrzna.pdf (84,73KB)
PDF15.00. STWiORB Metryka.pdf (371,18KB)
PDF15.00. STWiORB spis.pdf (27,98KB)
PDF15.01. STWiOR D-00.00.00 Wymagania ogólne.pdf (144,08KB)
PDF15.02. STWiOR D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.pdf (53,35KB)
PDF15.03. STWiOR D-01.02.01 Wycinka drzew i krzewów.pdf (54,69KB)
PDF15.04. STWiOR D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew i krzewów w okresie budowy.pdf (53,61KB)
PDF15.05. STWiOR D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu.pdf (43,02KB)
PDF15.06. STWiOR D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe.pdf (51,24KB)
PDF15.07. STWiOR D-01.03.07 Zabezpieczenie ist. sieci uzbr. podz.pdf (76,84KB)
PDF15.08. STWiOR D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno.pdf (46,21KB)
PDF15.09. STWiOR D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.pdf (65,77KB)
PDF15.10. STWiOR D-02.01.01 Wykonanie wykopów.pdf (48,68KB)
PDF15.11. STWiOR D-02.03.01 Wykonanie nasypów.pdf (89,57KB)
PDF15.12. STWiOR D-03.01.01Przepusty pod koroną drogi.pdf (381,95KB)
PDF15.13. STWiOR D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa.pdf (117,81KB)
PDF15.14. STWiOr D-04.02.01 Warstwa ulepszonego podloża z meszanki _ pospółki_.pdf (139,95KB)
PDF15.15. STWiOR D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.pdf (109,40KB)
PDF15.16. STWiOR D-04.05.01 Warstwa z mieszanki pospółki stabilizowanej cementem.pdf (125,05KB)
PDF15.17. STWiOR D-05.02.01 Nawierzchnia ulepszona z kruszywa, zwirku.pdf (89,65KB)
PDF15.18. STWiOR D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego.Warstwa ścieralna.pdf (112,82KB)
PDF15.19. STWiOR D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego . Warstwa wiążąca.pdf (122,01KB)
PDF15.20. STWiOR D-05.03.06 Warstwa ochronna izolacji z mieszanki mineralno-asfaltowej wbudowywa na na zimno.pdf (111,62KB)
PDF15.21. STWiOR D-06.01.01 Umocnienie skarp i poboczy el. prefabrykowanymi darniowanie , humusowanie z obsie.pdf (129,68KB)
PDF15.22. STWiOR D-07.05.01Bariera ochronna stalowa na obiekcie.pdf (138,42KB)
PDF15.23. STWiOR D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych.pdf (193,08KB)
PDF15.24. STWiOR D-10.01.01 Mury oporowe prefabrykowane.pdf (50,04KB)
PDF15.25. STWiOR D-10.03.01 Nawierzchnia nad tymczasowym przepustem.pdf (62,70KB)
PDF15.26. STWiO D-10.11.01 Izolacja z papy zgrzewalnej.pdf (94,14KB)
PDF15.27. STWiOR D-10.11.02 Izolacja powłokowa bitumiczna układana na zimno.pdf (92,42KB)
PDF16.1.1. Metryka Ślepy kosztorys ofertowy przepust droga gminna 108209O.pdf (331,18KB)
PDF16.1.2. Ślepy kosztorys ofertowy przepust droga gminna 108209O.pdf (58,42KB)
PDF16.2.1. Metryka ślepy kosztorys ofertowy przepust droga wewnętrzna.pdf (341,18KB)
PDF16.2.2. Ślepy kosztorys ofertowy przepustu droga wewnętrzna.pdf (64,26KB)
PDF17.1.0. Dokument. z badań podłoża grunt.droga gminna cz.tekstowa.pdf (631,01KB)
PDF17.1.1. Mapa orientacyjna droga gminna.pdf (75,69KB)
PDF17.1.2. Mapa dokumentacyjna droga gminna.pdf (181,87KB)
PDF17.1.3. Przekrój geotechniczny droga gminna.pdf (274,77KB)
PDF17.1.4. Legenda do przekrojów droga gminna.pdf (34,38KB)
PDF17.1.5. Karta dok.otw 1+2 droga gminna.pdf (29,13KB)
PDF17.1.6. Karta sondy DPL1+2 droga gminna.pdf (98,11KB)
PDF17.1.7. Zestawienie wyników badań lab droga gminna.pdf (36,26KB)
PDF17.1.8. Objaśnienia znaków i symboli droga gminna.pdf (28,42KB)
PDF17.2.0. Dokument.z badań podłoża grunt.droga wewnętrzna cz. tekstowa.pdf (643,53KB)
PDF17.2.1. Mapa orientacyjna droga wewnętrzna.pdf (70,98KB)
PDF17.2.2. Mapa dokumentacyjna droga wewnętrzna.pdf (2,06MB)
PDF17.2.3. Karta dok.otw 1+2 droga wewnętrzna.pdf (30,44KB)
PDF17.2.3. Karta dok.otw 3 droga wewnętrzna.pdf (26,56KB)
PDF17.2.4. Zestawienie parametrów geotechn.grunt.droga wewnętrzna.pdf (36,67KB)
PDF17.2.5. Karta sondy DPL 1+2+3 droga wewnętrzna.pdf (31,07KB)
PDF17.2.5. Karta sondy DPL 2a droga wewnętrzna.pdf (76,13KB)
PDF17.2.6. Zestawienie wyników badań lab droga wewnętrzna.pdf (38,34KB)
PDF17.2.7. Objaśnienia znaków i symboli droga wewnętrzna.pdf (30,78KB)