Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach

Wójt Gminy Cisek ogłosił przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach, na potoku Dzielniczka, w ciągu dróg gminnych. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 maja 2015 roku pod pozycją 117734 - 2015.

Pobierz pliki:

PDFOgłoszenie o przetargu na przepusty w Łanach.pdf
PDFSIWZ mostki.pdf
PDF01. Oferta.pdf
PDF02. Oświadczenie art.22 ust.1.pdf
PDF03. Wykaz robót.pdf
PDF04. Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia.pdf
PDF05. Wykaz osób.pdf
PDF06. Oświadczenie dot. uprawnień.pdf
PDF07. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów osobowych.pdf
PDF08. Oświadczenie art.24 ust.1.pdf
PDF09. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałoej.pdf
PDF10. Wzór pełnomocnictwa.pdf
PDF11. Wzór karty gwarancyjnej.pdf
PDF12. Projekt umowy mostki.pdf
PDF13.1.1.Opis do projektu przepust droga gminna nr 108209O.pdf
PDF13.1.2. Plan sytuacyjny przepustu droga gminna rys.nr 1.pdf
PDF13.1.3. Inwentaryzacja mostku rys.nr2.pdf
PDF13.1.4. Profil podłużny drogi gminnej rys.nr3.pdf
PDF13.1.5. Przekrój podłużny przepustu P_2 rys. nr4.pdf
PDF13.1.6. Przekroje konstrukcyjne drogi gminnej rys.nr 5.pdf
PDF13.1.7. Odwodnienie drogi gminnej rys.nr6.pdf
PDF13.1.8. Przekroje poprzeczne droga gminna rys.nr7.pdf
PDF13.2.1. Opis do projektu przepustu w ciągu drogi wewnętrznej.pdf
PDF13.2.2. Plan sytuacyjny budowy przepustu droga wewnętrzna rys.nr1.pdf
PDF13.2.3. Plan sytuacujny budowy przepustu 1_200 droga wewnętrzna rys.nr2.pdf
PDF13.2.4. Inwentaryzacja mostku droga wewnętrzna rys.nr3.pdf
PDF13.2.5. Profil podłużny drogi wewnętrznej rys.nr4.pdf
PDF13.2.6. Przekrój podłużny przepustów P1, P3 droga wewnętrzna rys.nr5.pdf
PDF13.2.7. Przekroje konstrukcyjne drogi wewnętrznej rys.nr6.pdf
PDF13.2.8. Odwodnienie drogi wewnętrznej rys.nr 7.pdf
PDF13.2.9. Przekroje poprzeczne drogi wewnętrznej rys.nr8.pdf
PDF14.1.1. Metryka przedmiaru KNR_KNNR przepust droga gminna.pdf
PDF14.1.2 Przedmiar KNR_KNNR przepust droga gminna.pdf
PDF14.2.1 Metryka przedmiaru KNR_KNNR przepust droga wewnętrzna.pdf
PDF14.2.2 Przedmiar KNR_KNNR Przepust droga wewnętrzna.pdf
PDF15.00. STWiORB Metryka.pdf
PDF15.00. STWiORB spis.pdf
PDF15.01. STWiOR D-00.00.00 Wymagania ogólne.pdf
PDF15.02. STWiOR D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.pdf
PDF15.03. STWiOR D-01.02.01 Wycinka drzew i krzewów.pdf
PDF15.04. STWiOR D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew i krzewów w okresie budowy.pdf
PDF15.05. STWiOR D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu.pdf
PDF15.06. STWiOR D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe.pdf
PDF15.07. STWiOR D-01.03.07 Zabezpieczenie ist. sieci uzbr. podz.pdf
PDF15.08. STWiOR D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno.pdf
PDF15.09. STWiOR D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.pdf
PDF15.10. STWiOR D-02.01.01 Wykonanie wykopów.pdf
PDF15.11. STWiOR D-02.03.01 Wykonanie nasypów.pdf
PDF15.12. STWiOR D-03.01.01Przepusty pod koroną drogi.pdf
PDF15.13. STWiOR D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa.pdf
PDF15.14. STWiOr D-04.02.01 Warstwa ulepszonego podloża z meszanki _ pospółki_.pdf
PDF15.15. STWiOR D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.pdf
PDF15.16. STWiOR D-04.05.01 Warstwa z mieszanki pospółki stabilizowanej cementem.pdf
PDF15.17. STWiOR D-05.02.01 Nawierzchnia ulepszona z kruszywa, zwirku.pdf
PDF15.18. STWiOR D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego.Warstwa ścieralna.pdf
PDF15.19. STWiOR D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego . Warstwa wiążąca.pdf
PDF15.20. STWiOR D-05.03.06 Warstwa ochronna izolacji z mieszanki mineralno-asfaltowej wbudowywa na na zimno.pdf
PDF15.21. STWiOR D-06.01.01 Umocnienie skarp i poboczy el. prefabrykowanymi darniowanie , humusowanie z obsie.pdf
PDF15.22. STWiOR D-07.05.01Bariera ochronna stalowa na obiekcie.pdf
PDF15.23. STWiOR D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych.pdf
PDF15.24. STWiOR D-10.01.01 Mury oporowe prefabrykowane.pdf
PDF15.25. STWiOR D-10.03.01 Nawierzchnia nad tymczasowym przepustem.pdf
PDF15.26. STWiO D-10.11.01 Izolacja z papy zgrzewalnej.pdf
PDF15.27. STWiOR D-10.11.02 Izolacja powłokowa bitumiczna układana na zimno.pdf
PDF16.1.1. Metryka Ślepy kosztorys ofertowy przepust droga gminna 108209O.pdf
PDF16.1.2. Ślepy kosztorys ofertowy przepust droga gminna 108209O.pdf
PDF16.2.1. Metryka ślepy kosztorys ofertowy przepust droga wewnętrzna.pdf
PDF16.2.2. Ślepy kosztorys ofertowy przepustu droga wewnętrzna.pdf
PDF17.1.0. Dokument. z badań podłoża grunt.droga gminna cz.tekstowa.pdf
PDF17.1.1. Mapa orientacyjna droga gminna.pdf
PDF17.1.2. Mapa dokumentacyjna droga gminna.pdf
PDF17.1.3. Przekrój geotechniczny droga gminna.pdf
PDF17.1.4. Legenda do przekrojów droga gminna.pdf
PDF17.1.5. Karta dok.otw 1+2 droga gminna.pdf
PDF17.1.6. Karta sondy DPL1+2 droga gminna.pdf
PDF17.1.7. Zestawienie wyników badań lab droga gminna.pdf
PDF17.1.8. Objaśnienia znaków i symboli droga gminna.pdf
PDF17.2.0. Dokument.z badań podłoża grunt.droga wewnętrzna cz. tekstowa.pdf
PDF17.2.1. Mapa orientacyjna droga wewnętrzna.pdf
PDF17.2.2. Mapa dokumentacyjna droga wewnętrzna.pdf
PDF17.2.3. Karta dok.otw 1+2 droga wewnętrzna.pdf
PDF17.2.3. Karta dok.otw 3 droga wewnętrzna.pdf
PDF17.2.4. Zestawienie parametrów geotechn.grunt.droga wewnętrzna.pdf
PDF17.2.5. Karta sondy DPL 1+2+3 droga wewnętrzna.pdf
PDF17.2.5. Karta sondy DPL 2a droga wewnętrzna.pdf
PDF17.2.6. Zestawienie wyników badań lab droga wewnętrzna.pdf
PDF17.2.7. Objaśnienia znaków i symboli droga wewnętrzna.pdf