Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 32/2015
Wójta Gminy Cisek
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bez przetargu na okres do 1 roku, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 35 ust. 1 w związku z art. 25 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź.zm.) oraz uchwały Nr XIX/89/08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę bez przetargu na okres do 1 roku   grunt o powierzchni 2,1600 ha stanowiący część nieruchomości położonej w Kobylicach, oznaczonej działką nr 874/2  będąca własnością Gminy Cisek, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik  do  niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się roczną stawkę czynszu dzierżawnego  w  wysokości 10,8 dt pszenicy przeliczonej na  równowartość pieniężną według średniej krajowej ceny skupu pszenicy na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS za I półrocze bieżącego roku.

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 21dni.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu  zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz  w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZałącznik do zarządzenia Nr 32 z 27 kwietnia 2015 roku.pdf (201,67KB)

WÓJT
/-/ Alojzy Parys