Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 10 lutego 2015 r.


w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2015 roku”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5, art. 11, art. 13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku” zarządzam, co następuje:

§ 1. Do konkursu zgłoszono 1 ofertę.

§ 2. W wyniku szczegółowej analizy złożonej oferty Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego w roku 2015 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2015 roku”:

  1. CARITAS Diecezji Opolskiej w wysokości 90.000,00 zł.

§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek (www.bip.cisek.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek. 

WÓJT
/-/ Alojzy Parys