Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2015 roku”.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku”, zarządzam co następuje:
 
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego -pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2015 roku.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku, przyjętego uchwałą XXXVII/223/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 20 października 2014 r. 

§ 2. 1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu. 
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu na okres 21 dni:
a) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek
b) na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl
c) na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl
2. Termin 21 dni liczy się od dnia 7 stycznia 2015 r.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 3 Wójta Gminy Cisek z 7 stycznia 2015 roku.pdf (154,20KB)

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

PDFWzór oferty.pdf (273,05KB)