Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015  zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku”, zarządza się co następuje:
 
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty. 
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, przyjętego uchwałą nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 20 października 2014 r. 

§ 2. 1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu. 
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega   zamieszczeniu na okres 21 dni:

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek
2) na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl
2. Termin 21 dni liczy się od dnia 07 stycznia 2015 r.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 2 Wójta Gminy Cisek z 7 stycznia 2015 roku.pdf (157,23KB)

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

PDFWzór oferty.pdf (273,05KB)