Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 125/2014
Wójta Gminy Cisek
z dnia 04 grudnia 2014 r.

w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży i ogłoszenia wykazu  nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm) art. 35 ust. 1, art. 25  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz uchwały Nr XIX /89/08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008 r w sprawie określenia  zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek (Dz.Urz. Woj.Op.z 2008 r. Nr 74, poz. 1904) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną  położoną w obrębie Przewóz oznaczona jako działka nr 158 o powierzchni 0,1710 ha dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr OP1K/00059660/3, będącą własnością Gminy Cisek, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego, w trybie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
2. Termin, miejsce i forma przeprowadzenia przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu na okres 21dni.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu  zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz  w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCXzałącznik do zarządzenia 124.2014.docx (12,88KB)

Wójt Gminy
/-/ Alojzy Parys