Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 82/2014
Wójta Gminy Cisek
z dnia 27 sierpnia  2014 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę  nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia  stawki czynszu  i ogłoszenia wykazu  nieruchomości. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz.594 z póź. zm.) art. 35 ust.1 w związku z  art. 25  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm) oraz  uchwały Nr XIX /89/ 08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę  nieruchomości   gruntowe do użytkowania rolniczego   stanowiące własność Gminy Cisek, określone  szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala  się  roczne  stawki  czynszu  dzierżawnego dla poszczególnych nieruchomości  w  wysokościach określonych w wykazie stanowiącym  załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wyłonienie dzierżawcy  nieruchomości nastąpi w formie  przetargu  w trybie art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Termin, miejsce i forma przeprowadzenia przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.                          

§ 4. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 21dni.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu  zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz  w prasie lokalnej.

§ 5.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZałącznik do Zarządenia Nr 82 Wójta Gminy Cisek z 27 sierpnia 2014 roku.pdf (135,79KB)

WÓJT
/-/ Alojzy Parys


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Brygida Zemelka
Data wytworzenia: 2014-08-28