Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 77/ 2014
Wójta Gminy Cisek
z dnia 7 sierpnia 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na  okres do 3 lat,
ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594  z późniejszymi zmianami),  art. 35 ust.1 w związku z  art. 25  ust 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z póź.zm) oraz  uchwały Nr XIX /89/ 08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008r w sprawie określenia  zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Cisek zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę bez przetargu na okres do 3 lat nieruchomość położoną  w Cisku,  oznaczoną w ewidencji gruntów jako  działka  nr 278  o powierzchni 0,0612 ha   stanowiącą grunty orne, będąca własnością Gminy Cisek, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik  do  niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się roczną stawkę czynszu dzierżawnego  w  wysokości 50,00zł.

§ 3. Niniejsze Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu na okres 21dni.
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń zostanie podana w prasie lokalnej.
 
 
WÓJT
/-/ Alojzy Parys


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Brygida Zemelka
Data wytworzenia: 2014-08-08