Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 76 / 2014
Wójta Gminy Cisek
z dnia 7 sierpnia 2014 r.

w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży i ogłoszenia wykazu  nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r poz. 594 z późn.zm.) art. 35 ust.1 i art. 25  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX /89/08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia  zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Cisek ( Dz.Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 74, poz.1904) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną  położoną w obrębie Łany składającą się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 465, 466, 503, 504, 505  o łącznej powierzchni 1,2812 ha stanowiące własność Gminy Cisek, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1K/00040625/0, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie  przetargu ustnego nieograniczonego, w trybie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Termin, miejsce i forma przeprowadzenia przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.  

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 21dni.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu  zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz  w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
WÓJT
/-/ Alojzy Parys


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Brygida Zemelka
Data wytworzenia: 2014-08-08