Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. Nr 98, poz. 1070) oraz pismem  Prezesa Sądu Okręgowego, Rada Gminy Cisek zobowiązana jest do przeprowadzenia wyboru ławników. Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło, że na kadencję 2008-2011 należy wybrać z naszej gminy ogółem 4 ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu, w tym 1 ławnika do Sądu Pracy działającego w Sądzie Rejonowym.

Uprawnione podmioty do dnia 30 czerwca 2007r mogą zgłaszać Radzie Gminy Cisek kandydatów na ławników. Spośród zgłoszonych kandydatów Rada Gminy wybierze 4 ławników, w tym 1 ławnika do Sądu Pracy.

Stosownie do treści art.  162 § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, kandydatów na ławników mają prawo zgłaszać:

  1. prezesi sądów,
  2. stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  3. co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Cisek,

a kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek dostarczyć:

  1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
  4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia  lekarskiego pokrywa kandydat na ławnika.

Załączniki do pobrania:

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/Rozwita Szafarczyk


informację wytworzył(a): Małgorzata Siegmann
za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
data wytworzenia: 2007-06-12