Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA Nr XLII/332/2006
Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na okręgi wyborcze określenia ich numerów i granic, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 ze zm.)

Rada Powiatu na wniosek Starosty Powiatu ustala, co następuje:

§ 1

Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski dzieli się na 6 okręgów wyborczych z określeniem ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w następujący sposób:

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu

liczba radnych
w okręgu

1.

miasto Kędzierzyn – Koźle 1 – osiedla: Koźle Rogi, Koźle Zachód, Stare Miasto, Kłodnica

4

2.

miasto Kędzierzyn – Koźle 2 – osiedle: Pogorzelec

3

3.

miasto Kędzierzyn – Koźle 3 – osiedla: Śródmieście, Kuźniczka

3

4.

miasto Kędzierzyn – Koźle 4 – osiedla: Piastów, Powstańców Śląskich, Blachownia, Lenartowice, Cisowa, Miejsce Kłodnickie,Sławięcice, Azoty

 

5

5.

gminy: Pawłowiczki, Reńska Wieś

4

6.

gminy: Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew

4

§ 2

Niniejszą uchwałę przesyła się radom gmin Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ mgr inż. Teodor Bek

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę