Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy

Uchwała Nr XXXIV/203/2002
Rady Gminy Cisek

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy.

(Dz.Urz.Woj.Op.Nr 73, poz. 986 z 24 lipca 2002 r.)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060; 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971; 2002r. Nr 23, poz. 220) w związku z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001r. o zmianie ustaw o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) - Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje :

§ 1. 

Ustala się następujące granice i numery okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w tych okręgach na terenie Gminy Cisek :

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Cisek

3

2

Kobylice

1

3

Landzmierz

1

4

Nieznaszyn, Roszowice

1

5

Steblów

1

6

Sukowice

1

7

Błażejowice

1

8

Dzielnica

1

9

Łany

2

10

Miejsce Odrzańskie, Podlesie

1

11

Przewóz

1

12

Roszowicki Las

1

§ 2. 

Liczba radnych wybieranych do Rady Gminy Cisek wynosi ogółem 15.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty

Przewodniczący
Rady Gminy Cisek
/-/ Walter Oleks

informację wytworzył(a): Jerzy Groeger
za treść odpowiada: Gabriela Smiatek
data wytworzenia: 2006-09-13