Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek

Uchwała Nr XXI/88/2004
Rady Gminy Cisek
z dnia 02 sierpnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Cisek na lata 2004 – 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Cisek na lata 2004 – 2013, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Opracowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Cisek na lata 2004 - 2013 jest niezbędnym załącznikiem w projektach przygotowanych przez Gminę Cisek związanych z absorpcją funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wymóg posiadania tego dokumentu wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Lokalnego oraz zaplanowania przyszłych inwestycji.
Plan Rozwoju Lokalnego okreś
la zadania inwestycyjne Gminy Cisek planowane do realizacji w latach 2004 – 2013, w tym również zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej. Plan jest dokumentem wymagającym stałego monitoringu, a w razie potrzeby dokonania niezbędnych korekt i zmian.

Przewodniczący
Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz

Załącznik do uchwały : PDFPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek (283,85KB)informację wytworzył(a): Rajmunf Frischko
za treść odpowiada: Rajmund Frischko
data wytworzenia: 2005-07-29