Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami

 Uchwała Nr XXXII/156/2005
Rady Gminy Cisek

z dnia 25 lipca 2005 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 17 ust.1 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717, Nr 175, poz. 1693, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, nr 96, poz. 959, nr 1321, poz. 1263, Nr 49, poz. 464, Nr 91, poz. 875, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208, Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25,poz. 202, Nr 90, poz. 758) po zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Opolskiego oraz Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Program Ochrony Środowiska Gminy Cisek oraz stanowiący jego część Plan Gospodarki Odpadami Gminy Cisek określone odpowiednio
w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w całości na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz bez załączników poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek.

Przewodniczący
Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz

Załącznik nr 1 do uchwały :

Załącznik nr 2 do uchwały : ZIPPlan Gospodarki Odpadami (2,05MB)

 

informację wytworzył(a): Brygida Zemelka
za treść odpowiada: Brygida Zemelka
data wytworzenia: 2005-07-27