Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji publicznej


Dostęp do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 1. Każda osoba może uzyskać informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Gminy, odpisy dokumentów zawierających takie informacje oraz być obecna na posiedzeniu Rady Gminy.

 2. Prawo dostępu do informacji publicznej może być ograniczone tylko na zasadach określonych w odrębnych przepisach ograniczających taki dostęp.

 3. Informacje publiczne posiadane przez Urząd Gminy, a niepublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępnione na wniosek zainteresowanego.

 4. Wniosek kierowany jest na piśmie do Wójta Gminy, z tym, że informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 5. Udzielenie informacji publicznej musi nastąpić w sposób i w formie określonej we wniosku. Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cisek.

 6. W sytuacji, w której ze względów technicznych informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i w formie określonej we wniosku, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji ma obowiązek powiadomić o tym wnioskodawcę. Powiadomienie powinno informować wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazywać w jaki sposób lub w jakiej innej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Powiadomiony wnioskodawca w terminie 14 dni ma możliwość dokonania modyfikacji wniosku. Jeżeli we wskazanym terminie, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej podlega umorzeniu w drodze decyzji zgodnie z art. 16 ust. 1 cyt. ustawy.

 7. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy.
  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 8. Odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie.

 9. Niektóre informacje publiczne posiadane przez Urząd Gminy Cisek dostępne są także w miejscu wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Dotyczy to w szczególności :
  1. uchwał Rady Gminy,
  2. podlegających publicznemu ogłoszeniu dokumentów o udzielenie zamówienia publicznego.
informację wytworzył(a): Jerzy Groeger
za treść odpowiada: Jerzy Groeger
data wytworzenia: 2003-06-30