Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Cisku informuje, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Wniosek mogą składać: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunki uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne:

 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie większa niż 456 zł netto,
 • zamieszkanie na terenie gminy.

Formy stypendium szkolnego:

 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
 4. w formie świadczenia pieniężnego (jeżeli organ przyznający uzna za niecelowe w/w formy stypendium).

Wnioski o udzielenie pomocy w formie zasiłku szkolnego można składać w ciągu roku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wnioski można pobrać:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, parter - pokój nr 9,
 • w Publicznych Szkołach Podstawowych w Landzmierzu, Łanach i Roszowickim Lesie,
 • w Publicznym Gimnazjum w Cisku,
 • lub poniżej jako plik elektroniczny.

Miejsce składania wniosków - LISTOWNIE lub OSOBIŚCIE:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cisku
 
ul. Planetorza 52 
47-253 Cisek 

Termin składania wniosków:

 • do 15 września każdego roku dla uczniów szkół publicznych
 • do 15 października każdego roku dla słuchaczy kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych.

Termin realizacji świadczeń: po rozpatrzeniu złożonych wniosków oraz po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

Zapoznaj się z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cisek:

Wnioski do pobrania:


 

Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Danuta Czajkowska - Kierownik
Data wytworzenia: 2013-05-07