Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu

Zarządzenie Nr 64/2014
Wójta Gminy Cisek
z dnia  26 czerwca 2014  r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  i ogłoszenia wykazu nieruchomości  niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 35 ust.1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz  uchwały Nr XIX /89/08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia  zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek (Dz.Urz. Woj. Op. z 2008 r nr 74, poz.1904) zarządzam, co następuje :


§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obrębie Cisek oznaczona jako działka nr 278 o powierzchni 0,0612 ha zapisana w Księdze Wieczystej nr OP1K/00035558/1, stanowiąca własność Gminy Cisek, określona szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bez przetargu, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć, gdyż nieruchomości nie mogą być odrębnie zagospodarowane.

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 21dni.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz  w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

WÓJT
/-/ Alojzy Parys


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Brygida Zemelka
Data wytworzenia: 2014-06-27