Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 32/2014
Wójta Gminy Cisek
z dnia  01 kwietnia 2014 r.

w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży i ogłoszenia wykazu  nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) art. 35 ust.1 i art. 25  ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz w wykonaniu  uchwały Nr XIX /89/08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia  zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Cisek (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. nr 74, poz.1904) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w obrębie Kobylice oznaczoną jako działka nr 1145/8 o powierzchni 0,1190 ha stanowiącą własność Gminy Cisek, dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr OP1K/00035407/8, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie  przetargu ustnego nieograniczonego, w trybie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Termin, miejsce i forma przeprowadzenia przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.  

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu  zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz  w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
WÓJT
/-/ Alojzy Parys


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Brygida Zemelka
Data wytworzenia: 2014-04-01