Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek

Zarządzenie Nr 1/2014
Wójta Gminy Cisek
z dnia  07 stycznia 2014r.

w sprawie  ogłoszenia  drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny  wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek.

Na podstawie  art. 38 ust.1, art. 39 ust.1 oraz art. 67 ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z póź. zm) oraz Zarządzenia Nr 52/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości, zarządzam, co następuje :

§ 1. Ogłaszam drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Sukowice oznaczonej jako działka nr 558 o powierzchni 0,1250 ha.

§ 2. Ustalam cenę wywoławczą w wysokości 50000,00zł.

§ 3. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podjęcia.
2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do  publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek, zamieszczenie na stronach internetowych urzędu , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.
 

WÓJT
/-/ Alojzy Parys


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Brygida Zemelka
Data wytworzenia: 2014-01-07
Metryczka
  • wytworzono:
    07-01-2014
    przez: Jerzy Groeger
  • opublikowano:
    07-01-2014 15:01
    przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl