Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek

ZARZĄDZENIE Nr 44/2014
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w związku z art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),  zarządzam co następuje:

§ 1. W wyniku otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem był wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad  dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek wpłynęła 1 oferta złożona przez Panią Lucynę Schlusche.
 
§ 2. W ocenie Komisji  Konkursowej  Pani Lucyna Schlusche posiada możliwości prawne, organizacyjne jak i merytoryczne do powierzenia jej realizacji zadania objętego konkursem. Oferta spełnia warunki konkursu.   
 
§ 3. Wynagrodzenie dziennego  opiekuna  będzie  wypłacane na podstawie zawartej umowy, z uwzględnieniem Uchwały  Nr XXXI/187/2014 Rady Gminy Cisek z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego  opiekuna oraz  zasad jego ustalania maksymalnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia  umowy.    

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek (www.bip.cisek.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek (www.cisek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek. 

WÓJT
/-/ Alojzy Parys
 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Wajs-Groma
Data wytworzenia: 2014-05-02