Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek

ZARZĄDZENIE NR 29/2014
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w związku z art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek”.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek, na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
WÓJT
/-/ Alojzy Parys
Pobierz pliki do wypełnienia i prawidłowego złożenia oferty:
  1. PDFFormularz oferty.pdf (295,14KB)
  2. PDFZał. nr 1 do oferty - Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad dziećmi.pdf (189,24KB)
  3. PDFZał. nr 2 do oferty - Dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka.pdf (190,39KB)
  4. PDFZał. nr 3 do oferty - Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że władza rodzicielska nie została mu odebrana, nie została zawieszo.pdf (189,58KB)
  5. PDFZał. nr 4 do oferty - Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego.pdf (231,69KB)
  6. PDFZał. nr 5 - Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.pdf (189,75KB)
  7. PDFZał. nr 6a 6b 6c - Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna.pdf (197,87KB)
  8. PDFZał. nr 7 - Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.pdf (188,00KB)
  9. PDFZał. nr 10 - Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.pdf (188,50KB)


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Wajs-Groma
Data wytworzenia: 2014-03-26