Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych

ZARZĄDZENIE Nr 19/2014
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2014 roku”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 5, art. 11, art. 13, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXIX/174/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”, zarządzam co następuje:

§ 1. Do konkursu zgłoszono 1 ofertę.

§ 2. W wyniku szczegółowej analizy złożonej oferty Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2014 roku”:
 
1. CARITAS Diecezji Opolskiej w wysokości 65.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek (www.bip.cisek.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek (www.cisek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek. 

WÓJT
/-/ Alojzy Parys


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Wajs-Groma
Data wytworzenia: 2014-02-20