Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 16 stycznia 2014 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014  zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/174/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”, zarządza się co następuje:
 
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty. 
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, przyjętego uchwałą nr XXIX/174/2013 Rady Gminy Cisek z dnia 12 listopada 2013 r. 
 
§ 2. 1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu. 
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 3. 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu na okres 21 dni:
1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek
2) na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl
2. Termin 21 dni liczy się od dnia 17 stycznia 2014 r.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Pobierz PDFwzór oferty.pdf (254,50KB)
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Wajs-Groma
Data wytworzenia: 2014-01-16