Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku


 

Uchwały z dnia 21 grudnia 2009r. - XXXII sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników
XXXII/165/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 rok. - PDFUchwała-RG-XXXII-165-09.pdf
XXXII/164/09 w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wychodzących w skład zasobu Gminy
Cisek.
PDFUchwała-RG-XXXII-164-09.pdf
XXXII/163/09 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek. - PDFUchwała-RG-XXXII-163-09.pdf
XXXII/162/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2009 rok. - PDFUchwała-RG-XXXII-162-09.pdf
XXXII/161/09 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Cisek na 2010 rok. - PDFUchwała-RG-XXXII-161-09.pdf
 ZAŁĄCZNIKI:
- PDFzałącznik1.pdf
- PDFzałącznik2.pdf
- PDFzałącznik3.pdf
- PDFzałącznik4.pdf
- PDFzałącznik5.pdf
- PDFzałącznik6.pdf
- PDFzałącznik7.pdf
- PDFzałącznik8.pdf
- PDFzałącznik9.pdf
- PDFzałącznik10.pdf

Uchwały z dnia 23 listopada 2009r. - XXXI sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników
XXXI/160/09 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek. - PDFUchwała-RG-XXXI-160-09.pdf
XXXI/159/09 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2009 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - PDFUchwała-RG-XXXI-159-09.pdf
XXXI/158/09 w sprawie wyrażenia opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach. PDFUchwała-RG-XXXI-158-09.pdf
- PDFZałącznik do Uchwały RG Cisek nr XXXI-158-09.pdf
XXXI/157/09 w sprawie wyrażenia opinii projektu uchwały Rady Miasta Racibórz dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji Poradni Rehabilitacyjnej. - PDFUchwała-RG-XXXI-157-09.pdf
- PDFZałącznik do Uchwały RG Cisek nr XXXI-157-09.pdf
XXXI/156/09 w sprawie wyrażenia opinii projektu uchwały Rady Miasta Racibórz dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji Gabinetów Rehabilitacji. - PDFUchwała-RG-XXXI-156-09.pdf
- PDFZałącznik do Uchwały RG Cisek nr XXXI-156-09.pdf
XXXI/155/09 w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie zapewnienia osobom z terenu Gminy Cisek, niepełnosprawnym z powodu upośledzenia umysłowego, zaburzeń psychicznych, pobytu dziennego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” z siedziba w Kędzierzynie-Koźlu. PDFUchwała-RG-XXXI-155-09.pdf
XXXI/154/09 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Cisek na lata 2010-2014.
- PDFUchwała-RG-XXXI-154-09.pdf
XXXI/153/09 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 01 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów
płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku.
- PDFUchwała-RG-XXXI-153-09.pdf
XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek. PDFUchwała-RG-XXXI-152-09.pdf
XXXI/151/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek. - PDFUchwała-RG-XXXI-151-09.pdf
XXXI/150/09 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek. - PDFUchwała-RG-XXXI-150-09.pdf
XXXI/149/09 w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”. - PDFUchwała-RG-XXXI-149-09.pdf
XXXI/148/09 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2009 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - PDFUchwała-RG-XXXI-148-09.pdf
XXXI/147/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego w 2009 r. - PDFUchwała-RG-XXXI-147-09.pdf
XXXI/146/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2009 rok. - PDFUchwała-RG-XXXI-146-09.pdf
- PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały RG Cisek nr XXXI-146-09.pdf

Uchwały z dnia 25 września 2009r. - XXX sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników
XXX/145/09 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego. - PDFUchwała-RG-XXX-145-09.pdf
XXX/144/09 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2009 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - PDFUchwała-RG-XXX-144-09.pdf
XXX/143/09 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2009-2013. PDFUchwała-RG-XXX-143-09.pdf
Załącznik:
- PDFZałącznik do uchwały-RG-XXX-143-09.pdf
XXX/142/09 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. - PDFUchwała-RG-XXX-142-09.pdf
XXX/141/09 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. - PDFUchwała-RG-XXX-141-09.pdf
XXX/140/09 w sprawie wyrażenia opinii projektu uchwały Rady Powiatu Kędzierzyn-Koźle dotyczącego ograniczenia zakresu działalności medycznej, wprowadzenia zmian
w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu.
- PDFUchwała-RG-XXX-140-09.pdf
XXX/139/09 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego wykonania zadania z zakresu administracji rządowej. - PDFUchwała-RG-XXX-139-09.pdf
XXX/138/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2009 rok. - PDFUchwała-RG-XXX-138-09.pdf
XXX/137/09 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Cisek” - PDFUchwała-RG-XXX-137-09.pdf

 

 

Uchwały z dnia 27 lipca 2009r. - XXVIX sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników
XXIX/136/09 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek - PDFUchwała-RG-XXIX-136-09.pdf
XXIX/135/09 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - PDFUchwała-RG-XXIX-135-09.pdf
ZAŁACZNIKI:
- PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały RG Cisek nr XXIX-135-09.pdf
- PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały RG Cisek nr XXIX-135-09.pdf
XXIX/134/09 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Cisek - PDFUchwała-RG-XXIX-134-09.pdf
XXIX/133/09 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli - PDFUchwała-RG-XXIX-133-09.pdf
XXIX/132/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2009 rok. - PDFUchwała-RG-XXIX-132-09.pdf

 
Uchwały z dnia 8 czerwca 2009r. - XXVIII sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników
XXVIII/131/09 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. - PDFUchwała-RG-XXVIII-131-09.pdf
XXVIII/130/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2009r. - PDFUchwała-RG-XXVIII-130-09.pdf
XXVIII/129/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. - PDFUchwała-RG-XXVIII-129-09.pdf
XXVIII/128/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. - PDFUchwała-RG-XXVIII-128-09.pdf
XXVIII/127/09 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - PDFUchwała-RG-XXVIII-127-09.pdf
- PDFZałącznik nr 1 do uchwały-RG-XXVIII-127-09.pdf
- PDFZałącznik nr 2 do uchwały-RG-XXVIII-127-09.pdf
XXVIII/126/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę
świadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s Roszowicki Las.
- PDFUchwała-RG-XXVIII-126-09.pdf
XXVIII/125/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2009 rok. - PDFUchwała-RG-XXVIII-125-09.pdf
XXVIII/124/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2009 rok. - PDFUchwała-RG-XXVIII-124-09.pdf

Uchwały z dnia 27 kwietnia 2009r. - XXVII sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników
XXVII/123/09 w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie uchwały nr 5/RS/2009 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 12 lutego 2009r. - PDFUchwała-RG-XXVII-123-09.pdf
XXVII/122/09 w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie uchwały nr 4/RS/2009 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 12 lutego 2009r. - PDFUchwała-RG-XXVII-122-09.pdf
XXVII/121/09 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Roszowickim Lesie. - PDFUchwała-RG-XXVII-121-09.pdf
XXVI/120/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2009 rok. - PDFUchwała-RG-XXVII-120-09.pdf
XXVII/119/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu gminy za 2008r. - PDFUchwała-RG-XXVII-119-09.pdf

Uchwały z dnia 23 marca 2009r. - XXVI sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników
XXVI/118/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2009 rok. - PDFUchwała Rady Gminy Cisek

 

Uchwały z dnia 16 lutego 2009r. - XXV sesja Rady Gminy Cisek
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników
XXV/117/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Cisek na lata 2009-2016. - PDFUchwała-RG-XXV-117-09.pdf
- PDFZałacznik do uchwały-RG-XXV-117-09.pdf
XXV/116/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Podlesie na lata 2009-2016. - PDFUchwała-RG-XXV-116-09.pdf
- PDFZałacznik do uchwały-RG-XXV-116-09.pdf
XXV/115/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Przewóz na lata 2009-2016. - PDFUchwała-RG-XXV-115-09.pdf
- PDFZałacznik do uchwały-RG-XXV-115-09.pdf
XXV/114/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009. - PDFUchwała-RG-XXV-114-09.pdf
- PDFZałacznik do uchwały-RG-XXV-114-09.pdf
XXV/113/09 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku, nadanym uchwałą nr V/26/2003 Rady Gminy Cisek z dnia 24 marca 2003r. - PDFUchwała-RG-XXV-113-09.pdf
XXV/112/09 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. - PDFUchwała-RG-XXV-112-09.pdf
XXV/111/09 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek. - PDFUchwała-RG-XXV-111-09.pdf
XXV/110/09 w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2009. - PDFUchwała-RG-XXV-110-09.pdf
- PDFZałacznik do uchwały-RG-XXV-110-09.pdf
XXV/109/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2009 rok. - PDFUchwała-RG-XXV-109-09.pdf
 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
Data wytworzenia: 2009-02-27
Metryczka
 • wytworzono:
  27-02-2009
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  27-02-2009 13:02
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  30-12-2009 11:42
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl