Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 28 listopada 2007 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XIV/68/2007 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kędzierzyn – Koźle na obszarach gmin: Bierawa, Cisek, Kędzierzyn – Koźle, Reńska Wieś. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (63,59KB)
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek (523,17KB)
XIV/67/2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2008 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (72,46KB)
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek (123,27KB)
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek (146,92KB)
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek (78,37KB)
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek (78,26KB)
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek (74,31KB)
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek (68,94KB)
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek (67,47KB)
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek (56,41KB)
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek (70,78KB)
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek (55,61KB)
XIV/66/2007 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (67,50KB)
XIV/65/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2007 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (91,72KB)
XIV/64/2007 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (60,11KB)

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2007 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XIII/63/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Cisek o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Cisek oświadczenia lustracyjnego PDFUchwała Rady Gminy Cisek (77,46KB)
XIII/62/2007 w sprawie współdziałania z Powiatem Kędzierzyńsko –kozielskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek (75,01KB)
XIII/61/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek (86,69KB)
XIII/60/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek oraz zwolnień w tym podatku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (77,11KB)
XIII/59/2007 w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2008. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (100,61KB)
XIII/58/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (96,01KB)
XIII/57/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2007 rok. ---

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 5 listopada 2007 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XII/56/2007 w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety. PDFUchwały Rady Gminy Cisek (58,28KB)
XII/55/2007 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu. PDFUchwały Rady Gminy Cisek (81,30KB)
XII/54/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Cisek oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. PDFUchwały Rady Gminy Cisek (61,95KB)
XII/53/2007 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Cisek i nadania jej Statutu. PDFUchwały Rady Gminy Cisek (76,53KB)
XII/52/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2007 rok. PDFUchwały Rady Gminy Cisek (88,08KB)

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 1 października 2007 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XI/51/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. PDFUchwały Rady Gminy Cisek (64,77KB)
XI/50/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. PDFUchwały Rady Gminy Cisek (64,14KB)
XI/49/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2007 rok. PDFUchwały Rady Gminy Cisek (104,52KB)

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 3 września 2007 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
X/48/2007 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek PDFUchwała-RG-X-48-2007.pdf (73,92KB)
X/47/2007 w sprawie modernizacji oświetlenia ulic w gminie Cisek. PDFUchwała-RG-X-47-2007.pdf (62,62KB)
X/46/2007 w sprawie wyboru ławników. PDFUchwała-RG-X-46-2007.pdf (69,19KB)
X/45/2007 w sprawie udzielenia gminie Kunów pomocy finansowej celem wsparcia osób dotkniętych klęską podtopień wskutek gwałtownych ulew. PDFUchwała-RG-X-45-2007.pdf (58,40KB)
X/44/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Cisek na 2007 rok. PDFUchwała-RG-X-44-2007.pdf (106,24KB)

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 29 czerwca 2007 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
IX/43/2007 w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowej. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (52,16KB)
IX/42/2007 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2007-2011. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (92,74KB)
IX/41/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (52,42KB)
IX/40/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2007 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek (79,67KB)

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 28 maja 2007 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
VIII/39/2007 w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadcze z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (78,58KB)
VIII/38/2007 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/137/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek (88,57KB)
VIII/37/2007 zmieniająca Uchwałę Nr XX/83/2004 Rady Gminy Cisek z dnia 28 czerwca 2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częciowego lub całkowitego zwalniania od opłat, trybu ich pobierania. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (117,42KB)
VIII/36/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2007 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek (106,69KB)
VIII/35/2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s Roszowicki Las. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (103,71KB)

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 23 kwietnia 2007 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
VII/34/2007 w sprawie ogłoszenia konkursu dla mieszkańców gminy Cisek pod nazwą „Najbardziej zadbana zagroda wiejska”. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (74,60KB)
VII/33/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do ustalenia wynagrodzeń pracowników publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum nie będących nauczycielami. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (71,57KB)
VII/32/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki wynagradzania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w 2007r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (85,55KB)
VII/31/2007 w sprawie zmian z budżecie Gminy Cisek na 2007r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (86,43KB)
VII/30/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu gminy za 2006r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (67,07KB)

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2007 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
VI/29/2007 w sprawie Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” PDFUchwała Rady Gminy Cisek (102,75KB)
VI/28/2007 w sprawie regulaminu dostarczania wody PDFUchwała Rady Gminy Cisek (114,40KB)
VI/27/2007 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Cisek do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu PDFUchwała Rady Gminy Cisek (51,41KB)
VI/26/2007 w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu PDFUchwała Rady Gminy Cisek (52,98KB)
VI/25/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (121,74KB)
VI/24/2007 w sprawie zgłoszenia sołectwa gminy Cisek do Programu „Odnowa wsi w województwie opolskim” PDFUchwała Rady Gminy Cisek (65,03KB)
VI/23/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Cisek o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Cisek oświadczenia lustracyjnego PDFUchwała Rady Gminy Cisek (68,78KB)
VI/22/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2007 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (101,65KB)

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 29 stycznia 2007 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
V/21/2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2011 PDFUchwała Rady Gminy Cisek (86,21KB)
V/20/2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 PDFUchwała Rady Gminy Cisek (117,81KB)
V/19/2007 w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek (59,19KB)
V/18/2007 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek (73,26KB)
V/17/2007 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej PDFUchwała Rady Gminy Cisek (72,85KB)
V/16/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2007 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek (80,40KB)

informację wytworzył(a): Małgorzata Siegmann
za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
data wytworzenia: 2007-04-04