Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 29 grudnia 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXV/115/2004 w sprawie zgłoszenia sołectw gminy Cisek do Programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXV/114/2004 w sprawie realizacji zadania w ramach „Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXV/113/2004 w sprawie nadania wyróżnienia „ Za Zasługi dla Gminy Cisek”. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXV/112/2004 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXV/111/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2005 rok. (wraz z załącznikami) PDFBudżet Gminy na 2005r z załacznikami
XXV/110/2004 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2004 rok. PDFUchwała Rady Gminy Cisek

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 08 grudnia 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXIV/109/2004 w sprawie sposobu ustalania cen za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej – hali sportowej w Cisku zarządzanej przez Publiczne Gimnazjum w Cisku PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIV/108/2004 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – hali sportowej w Cisku zarządzanej przez Publiczne Gimnazjum w Cisku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIV/107/2004 w sprawie zgłoszenia sołectw gminy Cisek do Programu „Odnowa wsi w województwie opolskim” PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIV/106/2004 w sprawie realizacji zadania w ramach Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIV/105/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek oraz zwolnień w tym podatku. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIV/104/2004 w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2004r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 08 listopada 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXIII/103/2004 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIII/102/2004 w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2004r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXIII/101/2004 w sprawie stanowiska Rady Gminy Cisek wobec wezwania Wojewody Opolskiego do podjęcia przez Radę Gminy Cisek stwierdzającej wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Cisek Alojzego Parysa

PDFUchwała Rady Gminy Cisek
załącznik graficzny :
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek

 

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 27 września 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXII/100/2004 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kdzierzynie-Koźlu PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXII/99/2004 w sprawie realizacji zadania w ramach Programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXII/98/2004 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w gminie Cisek, obejmujcego złoża „Kobylice III”

PDFUchwała Rady Gminy Cisek
załącznik graficzny :
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek

XXII/97/2004 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.Ks.Biskupa Józefa Nathana w Branicach PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXII/96/2004 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2004 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek
załączniki do uchwały :
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek


 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 02 sierpnia 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XXI/95/2004 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXI/94/2004 w sprawie współdziałania między Gminą Cisek a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXI/93/2004 w sprawie przystąpienia gminy Cisek do projektu z zakresu społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim pod nazwą „E-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXI/92/2004 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXI/91/2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXI/90/2004 w sprawie dofinansowania budowy hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Cisku PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXI/89/2004 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2004 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XXI/88/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Cisek na lata 2004 – 2013

PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załącznik do uchwały:
PDFPlan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek


 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 28 czerwca 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XX/87/2004 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s Roszowicki Las PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XX/86/2004 w sprawie określenia trybu postpowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnicia zysku, na realizacj zadania publicznego innego niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873), sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załącznik do uchwały:
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek
XX/85/2004 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatku i opłat od osób fizycznych PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XX/84/2004 w sprawie zaciągnicia długoterminowego kredytu PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XX/83/2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, trybu ich pobierania. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XX/82/2004 w sprawie „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Cisek". PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XX/81/2004 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XX/80/2004 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2004 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek

 

Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 17 maja 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XIX/79/2004 w sprawie apelu do Rady i Zarządu Powiatu Kędz.-Kozielskiego o nieodpłatne przekazanie gminie Cisek nieruchomości położonych w miejsco-wościach Cisek i Łany, na których usytuowane są budynki ośrodków zdrowia PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XIX/78/2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XIX/77/2004 w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego przedszkoli publicznych na terenie gminy Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XIX/76/2004 w sprawie cen posiłków w przedszkolach prowadzonych przez gminę Cisek PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XIX/75/2004 w sprawie ogłoszenia konkursu dla mieszkańców gminy Cisek pod nazwą Najbardziej zadbana zagroda wiejska PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XIX/74/2004 w sprawie zmian do budżetu gminy Cisek na 2004 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załącznik do uchwały:
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek
PDFZałącznik do uchwały Rady Gminy Cisek


Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XVIII/73/2004 w sprawie konieczności budowy zbiornika przeciwpowodziowego "Racibórz-Dolny" PDFuchwała Rady Gminy Cisek
XVIII/72/2004 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XVIII/71/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do ustalenia wynagrodzeń pracowników publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i publicznego gimnazjum nie będących nauczycielami PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XVIII/70/2004 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2004 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XVIII/69/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu gminy za 2003 rok PDFUchwała Rady Gminy Cisek


Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 22 marca 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XVII/68/2004 w sprawie "Regulaminu dostarczania wody dla Gminy Cisek" PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XVII/67/2004 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2004r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XVII/66/2004 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bernarda Dybały PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załącznik do uchwały :
PDFZałacznik do uchwały nr XVI/66/2004


Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 23 lutego 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XVI/65/2004 w sprawie zamiaru zlikwidowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Steblowie PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XVI/64/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w zakresie dożywiania uczniów w 2004r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XVI/63/2004 w sprawie zgłoszenia sołectw gminy Cisek do Programu "Odnowa Wsi" w Województwie Opolskim PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XVI/62/2004 w sprawie zmian do budżetu Gminy Cisek na 2004r. PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XVI/61/2004 w sprawie uchylenia uchwały nr XI/77/99 Rady Gminy Cisek z dnia 25 października 1999r. określającej zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PDFUchwała Rady Gminy Cisek
XVI/60/2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 PDFUchwała Rady Gminy Cisek
Załącznik do uchwały:
PDFZałacznik do uchwały Rady Gminy Cisek


Uchwały Rady Gminy Cisek z dnia 19 stycznia 2004 r.
Nr i tytuł uchwały Plik
XV/59/2004 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004 rok PDFUchwała Rady Gminy
XV/58/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cisek na 2004r.:

 
PDFUchwała Rady Gminy Cisek

Załączniki do uchwały:
- PDFZałącznik do uchwały budżetowej
- PDFZałącznik do uchwały budżetowej
- PDFZałącznik do uchwały budżetowej
- PDFZałącznik do uchwały budżetowej
- PDFZałącznik do uchwały budżetowej
- PDFZałącznik do uchwały budżetowej
- PDFZałącznik do uchwały budżetowej

XV/57/2004 w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Cisek a Gminą Kőrperich w RFN.: PDFuchwała Rady Gminy Cisek

informację wytworzył(a): Małgorzata Siegmann
za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
data wytworzenia: 2004-04-05