Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY CISEK
 1. Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Cisek, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). 
 2. Rejestr prowadzi Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, tel. 77 4871140, e-mail: info@cisek.pl.
 3. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej. 
 4. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 
  1) otwarty dostęp do zawartości rejestru, 
  2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej. 
 5. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 4 pkt 1. jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 
 6. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 
 8. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282), wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony. Opłatę uiszcza się przelewem lub przekazem na konto Urzędu Gminy Cisek, nr rachunku 84 8882 1016 2002 0000 2440 0001.
 9. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 10. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).
 11. Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Elektronicznej Księdze Rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze.