Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje i zakres działania

 WÓJT GMINY

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) wójt jest organem wykonawczym gminy.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

    Wójt Gminy :
  • kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  • opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,
  • jest kierownikiem urzędu gminy i wykonuje zadania przy jego pomocy,
  • jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.informację wytworzył(a): Jerzy Groeger
za treść odpowiada: Jerzy Groeger
data wytworzenia: 2003-06-30