Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Wójta Gminy Cisek z 16 grudnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 112/2019
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 16 grudnia 2019 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku”, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

§ 2. 1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu. 
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu:
1)  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek
2)  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl
3)  na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Pobierz:
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 112 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 roku.pdf
DOCXRamowy wzór umowy.docx
DOCXwzór oferty.docx
DOCXInstrukcja wypełniania oferty.docx
DOCInstrukcja wypełniania sprawozdania.doc
DOCXwzór sprawozdania.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  16-12-2019
  przez: Barbara Kuczera
 • opublikowano:
  16-12-2019 16:02
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  10-01-2020 13:53
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 763
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl