Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Gminy Cisek z prośbą o dokonanie wyboru ławników:

  • Do Sądu Rejonowego Kędzierzynie- Koźlu ogółem: 2 ławników.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

    Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
    Jest nieskazitelnego charakteru;
    Ukończył 30 lat;
    Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
    Nie przekroczył 70 lat;
    Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
    Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

    Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
    Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
    Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
    Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
    Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
    Duchowni;
    Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
    Funkcjonariusze Służby Więziennej;
    Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie.

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ZGŁASZAJĄ:

    Prezesi sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji);
    Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
    Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale
    na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Kartę zgłoszenia (wraz ze wzorami załączników) można uzyskać w Urzędzie Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, Biuro Rady Gminy Cisek pok. nr 32.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

  • Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
  • Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
  • Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
  • Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;


W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza co najmniej 50 obywateli do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:

  • Listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osoba, której nazwisko zostanie umieszczone jako pierwsze na liście, będzie osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika);


W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:

  • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (można go znaleźć i pobrać bezpłatnie w wyszukiwarce KRS zamieszczonej na stronie ems.ms.gov.pl albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji zgłaszającej kandydata. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz wymaganymi dokumentami przyjmowane są: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Cisek, w Biurze Rady Gminy Cisek, piętro, pok. nr 32.
Decyduje data wpływu do urzędu.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów na ławników udziela pracownicy Biura Rady Gminy Cisek pod numerem telefonu: 77 487-11-59.

OPŁATY:

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa ( 162 § 7 usp). Uwaga! W punkcie 11 Zapytania o udzielenie informacji o osobie należy powołać się na wskazany wyżej artykuł. Do Zapytania należy również załączyć zaświadczenie lub oświadczenie od podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika potwierdzające fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli – od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 usp);

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Pobierz:
PDF1.KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.pdf
PDF2.WZÓR OŚWIADCZENIA KANDYDATA.pdf
PDF3.WZÓR OŚWIADCZENIA KANDYDATA_2.pdf
PDF4.WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO O STANIE ZDROWIA KANDYDATA.pdf
PDF5.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDJĘĆ.pdf
PDF6.LISTA OBYWATELI ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO.pdf
PDF7.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH.pdf