Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/173/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 23 października 2017 r.  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku, przyjętego uchwałą nr XXIX/173/2017 Rady Gminy Cisek z dnia 23 października 2017 r.

§ 2. 1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu na okres 21 dni:

 1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl

2. Termin 21 dni liczy się od dnia 12 stycznia 2018 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZałacznik do Zarzadzenia nr 3 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 stycznia 2018 r.pdf

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Pobierz:
PDFRamowy wzór umowy.pdf
DOCXRamowy wzór umowy.docx
PDFWzór oferty.pdf
DOCXWzór oferty.docx
PDFWzór sprawozdania.pdf
DOCXWzór sprawozdania.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2018
  przez: Barbara Kuczera
 • opublikowano:
  11-01-2018 14:56
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  06-02-2018 08:23
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 1937
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl