Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 37/2016
Wójta Gminy Cisek
z dnia 10 czerwca  2016 r.

w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży i ogłoszenia wykazu  nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 446),  art. 35 ust. 1 w związku z art. 25 ust 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1774 z póź. zm.) oraz  uchwały Nr XIX/89/08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek ( Dz.Urz. Woj. Op. z 2008 r nr 74, poz.1904) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w obrębie Kobylice oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 265 o powierzchni 0,0923 ha stanowiąca własność Gminy Cisek, dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr OP1K/00035407/8, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ograniczonego, w trybie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Termin, miejsce i forma przeprowadzenia przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.  

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 21dni.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz  w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZałącznik do Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy z dnia 10 czerwca 2016 roku.pdf

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Metryczka
 • wytworzono:
  15-06-2016
  przez: Brygida Zemelka
 • opublikowano:
  15-06-2016 14:37
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 2519
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl