Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 29/2016
Wójta Gminy Cisek
z dnia  5 maja 2016  r.

w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w dzierżawę bez przetargu na  okres do 2 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 35 ust.1 w związku z art. 25  ust 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r poz. 1774) oraz  uchwały Nr XIX /89/ 08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę bez przetargu na okres do 2 lat  grunt o powierzchni 2,1600 ha stanowiący część nieruchomości położonej w Kobylicach, oznaczonej działką nr 874/2  będąca własnością Gminy Cisek, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik  do  niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się roczną stawkę czynszu dzierżawnego  w  wysokości 11,00 dt pszenicy przeliczonej na  równowartość pieniężną według średniej krajowej ceny skupu pszenicy na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS za I półrocze każdego  roku.  

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 21dni.
       2. Informacja o wywieszeniu wykazu  zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz  w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZałącznik do zarządzenia nr 29 Wójta Gminy z dnia 5 maja 2016 roku.pdf

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Metryczka
 • wytworzono:
  06-05-2016
  przez: Brygida Zemelka
 • opublikowano:
  06-05-2016 14:31
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 2341
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl