Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XII.2015

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 17 grudnia 2015 roku (czwartek) o godz.11:00 odbędzie się XII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad przewiduje część I - roboczą i II - uroczystą:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Procedura  uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.:
  a) odczytanie projektu uchwały  budżetowej,
  b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  e) odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji,
  f) odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków poszczególnych komisji,
  g) dyskusja nad wszystkimi nie uwzględnionymi przez Wójta Gminy wnioskami  komisji problemowych,
  h) głosowanie nad wnioskami zmian w projekcie budżetu.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.
  b) uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021,
  c) zmian do budżetu gminy na 2015 r.,
  d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2015 r.,
  e) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  f) uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,
  g) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018
 8. Zapytania i oświadczenia radnych. 
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Uroczysta II część Sesji Rady Gminy Cisek odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku o godz. 13:00, gdzie przewiduje się:    
1. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy Cisek.
2. Wystąpienie Wójta Gminy Cisek.
3. Poczęstunek.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  02-12-2015
  przez: Małgorzata Siegmann
 • opublikowano:
  02-12-2015 15:01
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
  odwiedzin: 4121
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl