Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 53/2015
Wójta Gminy Cisek
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży i ogłoszenia wykazu  nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r poz. 594 z póź. zm.), art. 35 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIX /89/08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008r w sprawie określenia  zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Cisek ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r, Nr 74, poz. 1904) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży udział Gminy Cisek w wysokości 200/1200 części w prawie własności  nieruchomości  położonej w obrębie Cisek oznaczonej jako działka nr 659 o powierzchni 0,1240 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OP1K/00010130/4 określona szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprzedaż, o którym mowa w § 1,  nastąpi na rzecz współwłaściciela nieruchomości w drodze bezprzetargowej w trybie art. 37 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2015 r. poz.782 z późn. zm.) 

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu  zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz  w prasie lokalnej.

§ 4. Niniejsze Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZałącznik do zarządzenia nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r.pdf

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Metryczka
 • wytworzono:
  10-08-2015
  przez: Brygida Zemelka
 • opublikowano:
  10-08-2015 14:52
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 3712
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl