Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach

Zarządzenie Nr 46/2015
Wójta Gminy Cisek
z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży i ogłoszenia wykazu  nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594  z późniejszymi zmianami),  art. 35 ust.1 w związku z  art. 25  ust 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r poz.782 ) oraz  uchwały Nr XIX /89/ 08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek ( Dz.Urz. Woj. Op. z 2008 r nr 74, poz.1904) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną  położoną w obrębie Roszowice oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 764/3 o powierzchni 0,0977 ha stanowiąca własność Gminy Cisek, dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr OP1K/00061604/0, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie  przetargu ustnego nieograniczonego, w trybie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Termin, miejsce i forma przeprowadzenia przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.  

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 21dni.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu  zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz  w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZałącznik do zarządzenia nr 46 Wójta Gminy z 24 lipca 2015 roku.pdf

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Metryczka
 • wytworzono:
  24-07-2015
  przez: Brygida Zemelka
 • opublikowano:
  24-07-2015 21:31
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 2812
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl