Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku

Uchwały z dnia 17 grudnia 2015 r. - XII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XII/74/2015 w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów

PDFUchwała.XII.74.2015.2015-12-17.pdf

DzUWojOp.gif
XII/73/2015 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

PDFUchwała.XII.73.2015.2015-12-17.pdf

 
XII/72/2015 w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018

PDFUchwała.XII.72.2015.2015-12-17.pdf

 
XII/71/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

PDFUchwała.XII.71.2015.2015-12-17.pdf

 
XII/70/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

PDFUchwała.XII.70.2015.2015-12-17.pdf

DzUWojOp.gif
XII/69/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XII.69.2015.2015-12-17.pdf

 
XII/68/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok

PDFUchwała.XII.68.2015.2015-12-17.pdf

DzUWojOp.gif
XII/67/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XII.67.2015.2015-12-17.pdf

 
XII/66/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2016 rok

PDFUchwała.XII.66.2015.2015-12-17.pdf

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 23 listopada 2015 r. - XI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XI/65/2015 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”

PDFUchwała.XI.65.2015.2015-11-23.pdf

 
XI/64/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017

PDFUchwała.XI.64.2015.2015-11-23.pdf

 
XI/63/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.XI.63.2015.2015-11-23.pdf

DzUWojOp.gif
XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.XI.62.2015.2015-11-23.pdf

DzUWojOp.gif
XI/61/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XI.61.2015.2015-11-23.pdf

 
XI/60/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok

PDFUchwała.XI.60.2015.2015-11-23.pdf

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 28 września 2015 r. - X sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
X/59/2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDFUchwała.X.59.2015.2015-09-28.pdf

 
X/58/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Cisek do Stowarzyszenia „Euro-Country” z siedzibą w Polskiej Cerekwi

PDFUchwała.X.58.2015.2015-09-28.pdf

 
X/57/2015 w sprawie wyboru ławników

PDFUchwała.X.57.2015.2015-09-28.pdf

 
X/56/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.X.56.2015.2015-09-28.pdf

 
X/55/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok

PDFUchwała.X.55.2015.2015-09-28.pdf

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 24 sierpnia 2015 r. - IX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
IX/54/2015 w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny

PDFUchwała.IX.54.2015.2015-08-24.pdf

 
IX/53/2015 w sprawie zaciągnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

PDFUchwała.IX.53.2015.2015-08-24.pdf

 
IX/52/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.IX.52.2015.2015-08-24.pdf

 
IX/51/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.IX.51.2015.2015-08-24.pdf

 
IX/50/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok

PDFUchwała.IX.50.2015.2015-08-24.pdf

DzUWojOp.gif
IX/49/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie

PDFUchwała.IX.49.2015.2015-08-24.pdf

 
IX/48/2015 w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego” realizowanego w ramach projektu pn. "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w "Konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych" ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

PDFUchwała.IX.48.2015.2015-08-24_cz.1.pdf
  PDFUchwała.IX.48.2015.2015-08-24_cz.2.pdf
  PDFUchwała.IX.48.2015.2015-08-24_cz.3.pdf
  PDFUchwała.IX.48.2015.2015-08-24_cz.4.pdf
  PDFUchwała.IX.48.2015.2015-08-24_cz.5.pdf
  PDFUchwała.IX.48.2015.2015-08-24_cz.6.pdf
  PDFUchwała.IX.48.2015.2015-08-24_cz.7.pdf
  PDFUchwała.IX.48.2015.2015-08-24_cz.8.pdf
  PDFUchwała.IX.48.2015.2015-08-24_cz.9.pdf
  PDFUchwała.IX.48.2015.2015-08-24_cz.10.pdf

 

 

Uchwały z dnia 29 czerwca 2015 r. - VIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VIII/47/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.VIII.47.2015.2015-06-29.pdf

 
VIII/46/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok

PDFUchwała.VIII.46.2015.2015-06-29.pdf

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 8 czerwca 2015 r. - VII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VII/45/2015 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała.VII.45.2015.2015-06-08.pdf

 
VII/44/2015 w sprawie kontynuowania członkowstwa Gminy Cisek w Lokalnej Grupie Działania Fundacji Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

PDFUchwała.VII.44.2015.2015-06-08.pdf

 
VII/43/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

PDFUchwała.VII.43.2015.2015-06-08.pdf

 
VII/42/2015 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji "Kędzierzyn-Koźle" na obszarze gmin: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, Bierawa

PDFUchwała.VII.42.2015.2015-06-08.pdf

 
VII/41/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.VII.41.2015.2015-06-08.pdf

 
VII/40/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok

PDFUchwała.VII.40.2015.2015-06-08.pdf

DzUWojOp.gif
VII/39/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek

PDFUchwała.VII.39.2015.2015-06-08.pdf

 
VII/38/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

PDFUchwała.VII.38.2015.2015-06-08.pdf

 

 

Uchwały z dnia 27 kwietnia 2015 r. - VI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VI/37/2015 w sprawie przekazania w 2015 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała.VI.37.2015.2015-04-27.pdf

 
VI/36/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.VI.36.2015.2015-04-27.pdf

DzUWojOp.gif
VI/35/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.VI.35.2015.2015-04-27.pdf

 
VI/34/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok

PDFUchwała.VI.34.2015.2015-04-27.pdf

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 30 marca 2015 r. - V sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
V/33/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisek w roku 2015

PDFUchwała.V.33.2015.2015-03-30.pdf

DzUWojOp.gif
V/32/2015 w sprawie przekazania w 2015 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała.V.32.2015.2015-03-30.pdf

 
V/31/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

PDFUchwała.V.31.2015.2015-03-30.pdf

 
V/30/2015 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała.V.30.2015.2015-03-30.pdf

 
V/29/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.V.29.2015.2015-03-30.pdf

 
V/28/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok

PDFUchwała.V.28.2015.2015-03-30.pdf

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 2 marca 2015 r. - IV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
IV/27/2015 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2015 roku.pdf
PDFUchwała.IV.27.2015.2015-03-02.pdf

DzUWojOp.gif
DzUWojOp.gif
IV/26/2015 w sprawie zmiany siedzib lokali wyborczych obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Cisek w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

PDFUchwała.IV.26.2015.2015-03-02.pdf

DzUWojOp.gif
IV/25/2015 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Cisek za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Cisek

PDFUchwała.IV.25.2015.2015-03-02.pdf

DzUWojOp.gif
IV/24/2015 w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała.IV.24.2015.2015-03-02.pdf

DzUWojOp.gif
IV/23/2015 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Cisek

PDFUchwała.IV.23.2015.2015-03-02.pdf

DzUWojOp.gif
IV/22/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.IV.22.2015.2015-03-02.pdf

 
IV/21/2015 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.IV.21.2015.2015-03-02.pdf

 
IV/20/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2015 roku

PDFUchwała.IV.20.2015.2015-03-02.pdf

 
IV/19/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.IV.19.2015.2015-03-02.pdf

 
IV/18/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2015 rok

- PDFUchwała.IV.18.2015.2015-03-02.pdf

DzUWojOp.gif