Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek

ZARZĄDZENIE NR 29/2014
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w związku z art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek”.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek, na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
WÓJT
/-/ Alojzy Parys
Pobierz pliki do wypełnienia i prawidłowego złożenia oferty:
 1. PDFFormularz oferty.pdf
 2. PDFZał. nr 1 do oferty - Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad dziećmi.pdf
 3. PDFZał. nr 2 do oferty - Dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka.pdf
 4. PDFZał. nr 3 do oferty - Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że władza rodzicielska nie została mu odebrana, nie została zawieszo.pdf
 5. PDFZał. nr 4 do oferty - Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego.pdf
 6. PDFZał. nr 5 - Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.pdf
 7. PDFZał. nr 6a 6b 6c - Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna.pdf
 8. PDFZał. nr 7 - Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.pdf
 9. PDFZał. nr 10 - Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Wajs-Groma
Data wytworzenia: 2014-03-26

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-03-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  26-03-2014 11:32
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl