Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek

BRG .0002.XXXI.2014

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 17 lutego 2014 r. (poniedziałek)  godz. 14:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXI SESJA Rady Gminy .

Porządek obrad przewiduje:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisku nt. działalności  za 2013r.
 5. Informacja dyr. Gminnego Ośrodka Kultury nt działalności za 2013r.  
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 7. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy Cisek w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a/ zmiany do budżetu gminy na 2014r.- -projekt uchwały zostanie doręczony przed sesją,
  b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej -projekt uchwały zostanie doręczony przed sesją, 
  c/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w  zakresie dożywiania,
  d/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
  e/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2014r.
  f/ przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej 
  g/ustalenia opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia z  ponoszenia opłat,
  h/ maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania 
 10. Zapytania i oświadczenia radnych. 
 11. Informacja oraz zapytania sołtysów.
 12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr rozwita Szafarczyk


 

Podmiot udostępniający: Przewodnicząca Rady Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
Data wytworzenia: 2014-02-10
Metryczka
 • wytworzono:
  10-02-2014
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  10-02-2014 13:52
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl