Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku

 

Uchwały z dnia 19 grudnia 2011r. - XI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XI/75/2011 w sprawie stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skargi Renaty i Rafała Derlik z dnia 17 października 2011 r. - PDFUchwała.XI.75.2011.2011-12-19.pdf  
XI/74/2011 w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry - PDFUchwała.XI.74.2011.2011-12-19.pdf  
XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

- PDFUchwała.XI.73.2011.2011-12-19.pdf
- PDFZalacznik1.pdf
- PDFZalacznik2.pdf
- PDFZalacznik3.pdf
- PDFZalacznik4.pdf

- PDFZalacznik5.pdf
- PDFZalacznik6.pdf

bip_cisek.gif
XI/72/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 r. - PDFUchwała.XI.72.2011.2011-12-19.pdf  
XI/71/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFUchwała.XI.71.2011.2011-12-19.pdf
- PDFZałącznik Nr 1 do uchwały.XI.71.2011.pdf
 
XI/70/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2011 rok.

- PDFUchwała.XI.70.2011.2011-12-19.pdf
- PDFZałącznik Nr 1 do uchwały.XI.70.2011.pdf
- PDFZałącznik Nr 2 do uchwały.XI.70.2011.pdf
- PDFZałącznik Nr 3 do uchwały.XI.70.2011.pdf
- PDFZałącznik Nr 4 do uchwały.XI.70.2011.pdf

 
XI/69/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. - PDFUchwała.XI.69.2011.2011-12-19.pdf  
XI/68/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2012 rok.

- PDFUchwała.XI.68.2011.2011-12-19.pdf

 
 

Uchwały z dnia 21 listopada 2011r. - X sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
X/67/2011 w sprawie udzielenia gminie Lubsza pomocy finansowej celem wsparcia osób dotkniętych klęską gradobicia. - PDFUchwała_RG_X.67.2011_2011-11-21.pdf  
X/66/2011 w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety. - PDFUchwała_RG_X.66.2011_2011-11-21.pdf  
X/65/2011 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku” - PDFUchwała_RG_X.65.2011_2011-11-21.pdf  
X/64/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek. - PDFUchwała_RG_X.64.2011_2011-11-21.pdf bip_cisek.gif 
X/63/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek.

- PDFUchwała_RG_X.63.2011_2011-11-21.pdf

bip_cisek.gif
X/62/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFUchwała_RG_X.62.2011_2011-11-21.pdf
- PDFZałącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Cisek nr X.62.2011.pdf
- PDFZałącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek nr X.62.2011.pdf
 
X/61/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2011 rok.

- PDFUchwała_RG_X.61.2011_2011-11-21.pdf
- PDFZałącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Cisek nr X.61.2011.pdf
- PDFZałącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek nr X.61.2011.pdf

- PDFZałącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Cisek nr X.61.2011.pdf
- PDFZałącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Cisek nr X.61.2011.pdf

 

 

Uchwały z dnia 30 września 2011r. - IX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
IX/60/2011 w sprawie uchwalenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie. - PDFuchwała_RG_IX.60.2011_2011.09.30.pdf
- PDFZałącznik do uchwały nr IX.60.2011.pdf
 
IX/59/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 29 lipca 2011 dotyczącej wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Łany. - PDFuchwała_RG_IX.59.2011_2011.09.30.pdf  
IX/58/2011 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.

- PDFuchwała_RG_IX.58.2011_2011.09.30.pdf

 
IX/57/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFuchwała_RG_IX.57.2011_2011.09.30.pdf
- PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr IX.57.2011.pdf
- PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr IX.57.2011.pdf
 
IX/56/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2011 rok. - PDFuchwała_RG_IX.56.2011_2011.09.30.pdf
- PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr IX.56.2011.pdf
 

 

Uchwały z dnia 29 lipca 2011r. - VIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VIII/55/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie. - PDFuchwała_RG_VIII.55.2011_2011.07.29.pdf
- PDFZałącznik do uchwały VIII.55.2011.pdf
 
VIII/54/2011 w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Łany gm.Cisek. - PDFuchwała_RG_VIII.54.2011_2011.07.29.pdf  
VIII/53/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek.

- PDFuchwała_RG_VIII.53.2011_2011.07.29.pdf

 
VIII/52/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFuchwała_RG_VIII.52.2011_2011.07.29.pdf
- PDFZałącznik nr 1 do uchwały VIII.52.2011.pdf
- PDFZałącznik nr 2 do uchwały VIII.52.2011.pdf
 
VIII/51/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2011 rok. - PDFuchwała_RG_VIII.51.2011_2011.07.29.pdf
- PDFZałącznik nr 1 do uchwały VIII.51.2011.pdf
- PDFZałącznik nr 2 do uchwały VIII.51.2011.pdf
 

 

Uchwały z dnia 27 czerwca 2011r. - VII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VII/50/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX /199/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miejsce Odrzańskie na lata 2010-2017.
- PDFuchwała_RG_VII.50.2011_2011.06.27.pdf  
VII/49/2011 zmieniająca Uchwałę Nr VI/38/2011 Rady Gminy Cisek z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
- PDFuchwała_RG_VII.49.2011_2011.06.27.pdf  
VII/48/2011 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

- PDFuchwała_RG_VII.48.2011_2011.06.27.pdf

 
VII/47/2011 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisek za pierwsze
półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury.
- PDFuchwała_RG_VII.47.2011_2011.06.27.pdf  
VII/46/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFuchwała_RG_VII.46.2011_2011.06.27.pdf
- PDFZałącznik Nr 1 do uchwały VII.46.2011.pdf
 
VII/45/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2011 rok.

- PDFuchwała_RG_VII.45.2011_2011.06.27.pdf

 
VII/44/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek z wykonania budżetu Gminy za 2010r. - PDFuchwała_RG_VII.44.2011_2011.06.27.pdf  

 

Uchwały z dnia 23 maja 2011r. - VI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
VI/43/2011 w sprawie wyrażenia opinii przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegającego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. - PDFuchwała_RG_VI.43.2011_2011.05.23.pdf  
VI/42/2011 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. - PDFuchwała_RG_VI.42.2011_2011.05.23.pdf  
VI/41/2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy
programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek.

- PDFuchwała_RG_VI.41.2011_2011.05.23.pdf

bip_cisek.gif 
VI/40/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone dla Gminy Cisek przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Cisku z/s w Roszowickim Lesie. - PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego nr NR.III.4131.1.87.2011.pdf
- PDFuchwała_RG_VI.40.2011_2011.05.23.pdf
 
VI/39/2011 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. - PDFuchwała_RG_VI.39.2011_2011.05.23.pdf  
VI/38/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

- PDFuchwała_RG_VI.38.2011_2011.05.23.pdf

 
VI/37/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFuchwała_RG_VI.37.2011_2011.05.23.pdf
- PDFZałącznik Nr 1 do uchwały nr VI.37.2011.pdf
- PDFZałącznik Nr 2 do uchwały nr VI.37.2011.pdf
 
VI/36/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2011 rok. - PDFuchwała_RG_VI.36.2011_2011.05.23.pdf
- PDFZałącznik Nr 1 do uchwały nr VI.36.2011.pdf
- PDFZałącznik Nr 2 do uchwały nr VI.36.2011.pdf
- PDFZałącznik Nr 3 do uchwały nr VI.36.2011.pdf
- PDFZałącznik Nr 4 do uchwały nr VI.36.2011.pdf
 
VI/35/2011 w sprawie stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skargi Małgorzaty Stania z dnia 03 maja 2011r.

- PDFuchwała_RG_VI.35.2011_2011.05.23.pdf

 

 

Uchwały z dnia 11 kwietnia 2011r. - V sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
V/34/2011 w sprawie wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości z dopłatą. - PDFuchwała_RG_V.34.2011_2011.04.11.pdf  
V/33/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. - PDFuchwała_RG_V.33.2011_2011.04.11.pdf
- PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr V.33.2011.pdf
- PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr V.33.2011.pdf
 
V/32/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2011 rok.

- PDFuchwała_RG_V.32.2011_2011.04.11.pdf
- PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr V.32.2011.pdf
- PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr V.32.2011.pdf

- PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr V.32.2011.pdf

 

 

Uchwały z dnia 21 lutego 2011r. - IV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2010-2014)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
IV/31/2011 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cisek poboru w drodze inkasa podatku i opłat. - PDFuchwała_RG_IV.31.2011_2011.02.21.pdf bip_cisek.gif 
IV/30/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek. - PDFuchwała_RG_IV.30.2011_2011.02.21.pdf  
IV/29/2011 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. - PDFuchwała_RG_IV.29.2011_2011.02.21.pdf  
IV/28/2011 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. - PDFuchwała_RG_IV.28.2011_2011.02.21.pdf  
IV/27/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 r. - PDFuchwała_RG_IV.27.2011_2011.02.21.pdf
- PDFZałącznik do uchwały nr IV.27.2011 Rady Gminy Cisek.pdf
 
IV/26/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. - PDFuchwała_RG_IV.26.2011_2011.02.21.pdf  
IV/25/2011 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. - PDFuchwała_RG_IV.25.2011_2011.02.21.pdf
- PDFZałącznik do uchwały nr IV.25.2011 Rady Gminy Cisek.pdf
 
IV/24/2011 w sprawie stanowiska Rady Gminy Cisek wobec skargi Heleny Zajchowskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. - PDFuchwała_RG_IV.24.2011_2011.02.21.pdf  
IV/23/2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. - PDFuchwała_RG_IV.23.2011_2011.02.21.pdf  
IV/22/2011 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu. - PDFuchwała_RG_IV.22.2011_2011.02.21.pdf  
IV/21/2011 w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Cisek w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie-Koźlu. - PDFuchwała_RG_IV.21.2011_2011.02.21.pdf  
IV/20/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2011 roku. - PDFuchwała_RG_IV.20.2011_2011.02.21.pdf  
IV/19/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2011 rok. - PDFuchwała_RG_IV.19.2011_2011.02.21.pdf  


 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Cisek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Siegmann
Data wytworzenia: 2011-03-03

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-03-2011
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  03-03-2011 14:39
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  04-01-2012 11:18
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl