Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gminy Cisek

W dniu 1 października 2018 roku Rada Gminy Cisek przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/225/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Cisek. W uchwale wprowadzono zmiany wynikające z ustaw i rozporządzeń dotyczących działalności gminy i jej organów.
Statut ogłoszony został w Dz. Urz. Woj. Op. z 11 października 2018 r. pod poz. 2790.

<> <> <> <> <>

STATUT GMINY CISEK

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) o ustroju gminy stanowi jej statut.
Statut określa organizację wewnętrzną gminy, zakres działania organów oraz tryb pracy rady gminy.
Uchwalanie statutu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Statut gminy stanowi akt prawa miejscowego i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Rada Gminy Cisek uchwałą nr VI/19/2003 z dnia 17 lutego 2003 r. uchwaliła statut Gminy Cisek, który ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 18, poz. 429 z dnia 18 marca 2003 r.

 

 Uchwała Nr IV/19/2003
Rady Gminy Cisek

z dnia 17 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cisek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje :

§ 1.

Uchwala się Statut Gminy Cisek w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Gminy Cisek Nr XXIX/175/01 z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Cisek (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 127, poz.1388).

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskie go i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący 
Rady Gminy Cisek

/-/Paweł Ryborz  

 

Załącznik do uchwały : PDFStatut Gminy Cisek

Załączniki do Statutu Gminy :

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  30-06-2003 13:13
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  12-10-2018 12:08
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Cisek
  odwiedzin: 10164
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl