Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje i zakres działania

 WÓJT GMINY

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) wójt jest organem wykonawczym gminy.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

  Wójt Gminy :
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,
 • jest kierownikiem urzędu gminy i wykonuje zadania przy jego pomocy,
 • jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.informację wytworzył(a): Jerzy Groeger
za treść odpowiada: Jerzy Groeger
data wytworzenia: 2003-06-30
Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2003
  przez: Jerzy Groeger
 • opublikowano:
  29-07-2003 11:05
  przez: Jerzy Groeger
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl